Thanhhoavci@thanhhoa.edu.vn

Tự kiểm định năm 2017

Thứ tự

Nội dung

Lưu tài liệu

1

 Kế hoạch tự kiểm định chất lượng 2017

Tải về
2

 Mẫu báo cáo tự kiểm định đơn vị 2017

Tải về
3  Hướng dẫn kiểm định năm 2017 Tải về
4  QĐ thành lập hội đồng tự kiểm định chất lượng trường năm 2017 Tải về
5  Báo cáo tự kiểm định chất lượng trường năm 2017 Tải về
6 Thông báo về việc công khai kết quả tự kiểm định chất lượng năm 2017 Tải về
7 Báo cáo kết quả tự kiểm định chất lượng cơ sở dạy nghề năm 2017

Tải về

8 QĐ Vv ban hành QĐ tổ chức thực hiện CTĐT trình độ TC,CĐ theo niên chế; kiểm tra thi, xét công nhận TN

Tải về

9 Báo cáo tổng kết chính sách, chế độ đối với người học thuộc đối tượng ưu tiên và các chính sách xã hội 2017-2018

Tải về