Thanhhoavci@thanhhoa.edu.vn

Tự kiểm định năm 2016

Thứ tự

Nội dung

Lưu tài liệu

1

 Kế hoạch tự kiểm định chất lượng

Tải về
2

 Danh mục minh chứng các đơn vị

Tải về
3

 Mẫu báo cáo kết quả tự kiểm định các đơn vị 2016

Tải về
4  Hướng dẫn viết báo cáo Tải về
5  Hướng dẫn kiểm định năm 2016 Tải về
6  QĐ thành lập hội đồng tự kiểm định chất lượng trường năm 2016 Tải về
7

 Mẫu đặt vấn đề báo cáo tự kiểm định đơn vị

Tải về
8

 Phụ lục 4: Báo cáo tự kiểm định trường

Tải về
9  Báo cáo tự kiểm định trường 2016 Tải về