Thanhhoavci@thanhhoa.edu.vn

Tự kiểm định năm 2014

TT

Nội dung

Lưu tài liệu

1

Kế hoạch tự kiểm định 2014

Tải về

2

Danh mục minh chứng đơn vị 2014

Tải về

3

Mẫu báo cáo kết quả tự kiểm định các đơn vị

Tải về

4

Hướng dẫn đánh giá chỉ số kiểm định

Tải về

5

Quyết định thành lập hội đồng tự kiểm định 2014

Tải về

6

Báo cáo tự kiểm định 2014

Tải về