Thanhhoavci@thanhhoa.edu.vn

Tự kiểm định năm 2013

TT

Nội dung

Lưu tài liệu

1

Kế hoạch tự kiểm định 2013

Tải về

2

Hướng dẫn kiểm định trường 2013

Tải về

3

Mẫu báo cáo tự kiểm định đơn vị 2013

Tải về

4

Quyết định thành lập hội đồng tự kiểm định 2013

Tải về

5

Báo cáo kết quả tự kiểm định

Tải về