Thanhhoavci@thanhhoa.edu.vn

Tự kiểm định năm 2012

Thứ tự

Nội dung

Lưu tài liệu

1

 Kế hoạch tự kiểm định 2012

Tải về

2

 Quyết định thành lập hội đồng tự kiểm định

Tải về

3

 Hướng dẫn kiểm định trường 2012

Tải về

4

 Mẫu báo cáo tự kiểm định đơn vị

Tải về

5

 Báo cáo kết quả tự kiểm định

Tải về