Thanhhoavci@thanhhoa.edu.vn

Tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo nghề Điện công nghiệp năm 2020

Thứ tự

Nội dung

Lưu tài liệu

1

 Quyết định thành lập HĐ TKĐCL nghề Điện CN năm 2020

Tải về
2

 Kế hoạch tự đánh giá chất lượng CTĐT nghề Điện CN năm 2020

Tải về
3 Hướng dẫn tự đánh giá năm 2020

Tải về

4 Mẫu Báo cáo tự đánh giá năm 2020

Tải về

5 Báo cáo Tự đánh giá CTĐT nghề Điện Công nghiệp năm 2020

Tải về

6 Báo cáo kết quả tự đánh giá CTĐT Điện Công nghiệp năm 2020

Tải về

7 Thông báo kết quả tự đánh giá CTĐT Nghề Điện năm 2020

Tải về