Thanhhoavci@thanhhoa.edu.vn

Tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo đào tạo nghề Điện công nghiệp

Thứ tự Nội dung Chi tiết
1

Tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo  đào tạo nghề Điện công nghiệp năm 2018

Xem chi tết
2

Tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo  đào tạo nghề Điện công nghiệp năm 2019

Xem chi tiết
3 Tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo  đào tạo nghề Điện công nghiệp năm 2020

Xem chi tiết