Thanhhoavci@thanhhoa.edu.vn

Tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo đào tạo nghề Điện công nghiệp

Thứ tự Nội dung Chi tiết
1 Tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo  đào tạo nghề Điện công nghiệp năm 2018 Xem chi tết
2 Tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo  đào tạo nghề Điện công nghiệp năm 2019 Xem chi tiết