Thanhhoavci@thanhhoa.edu.vn

Tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo nghề Điện công nghiệp năm 2019

Thứ tự

Nội dung

Lưu tài liệu

1

 Quyết định thành lập HĐ TKĐCL nghề Điện CN năm 2019

Tải về
2

 Kế hoạch tự đánh giá chất lượng CTĐT nghề Điện CN năm 2019

Tải về
3 Hướng dẫn tự đánh giá năm 2019

Tải về

4 Mẫu Báo cáo tự đánh giá năm 2019

Tải về

5 Báo cáo tự đánh giá CTĐT nghề Điện CN năm 2019

Tải về