Thanhhoavci@thanhhoa.edu.vn

Tra cứu quyết định của nhà trường

 

 • Quyết định thành lập trường cao đẳng nghề công nghiệp Thanh Hóa
Xem
 • Quyết định về việc bổ sung nhiệm vụ trường CDNCN Thanh Hóa
Xem
 • Quyết định về việc thành lập hội đồng trường CDNCN Thanh Hóa
Xem
 • Quyết định về việc phê duyệt điều lệ trường CDNCN Thanh Hóa
Xem
 • Quyết định về việc phê duyệt bổ sung một số điều lệ trường CDNCN Thanh Hóa
Xem
 • Quyết định thành lập đội phòng cháy chữa cháy
Xem
 • Quyết định Thành lập HĐ TĐKT

Xem

 • Quyết định về chức năng nhiệm vụ các đơn vị

Xem

 •  Quyết định thành lập hội đồng thẩm định bình đẳng giới

Xem

 • Quyết định Về việc ban hành “Sứ mệnh - Tầm nhìn - Giá trị cốt lõi - Mục tiêu chất lượng - Phương châm hành động” của Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Thanh Hóa

Xem

 • Quyết đinh ban hành danh mục tài liệu bảo đảm chất lượng
Xem
 • Quyết định về việc phê duyệt, ban hành mục tiêu chất lượng năm học 2019 - 2020
Xem
 • Quyết định về việc phê duyệt, ban hành mục tiêu chất lượng năm học 2018 - 2019
Xem
 • Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo xây dựng hệ thống bảo đảm chất lượng

Xem