Thanhhoavci@thanhhoa.edu.vn

Tra cứu quy chế, quy định của nhà trường

  • Quy chế hoạt động của phòng TC-HC
Xem
  • Quy chế lề lối làm việc của cán bộ viên chức trường CĐNCN Thanh Hóa

Xem

  • Quy định quan lý tài sản công

Xem

  • Quy định về tuyển dụng viên chức trường CĐ nghề Công nghiệp Thanh hóa

Xem

  • Quy định hệ thống đảm bảo chất lượng
Xem