Thanhhoavci@thanhhoa.edu.vn

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2019

Cập nhật: Thứ Sáu, ngày 23/08/2019, Lượt xem: 0
UBND TỈNH THANH HÓA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
NGHỀ CÔNG NGHIỆP  
 Số:  284 /TB-TCĐNCN             Thanh Hóa, ngày  05 tháng 7 năm 2019


THÔNG BÁO
Về việc tuyển dụng viên chức năm 2019

            Căn cứ Luật Viên chức năm 2010; Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức; Thông tư số 04/2015/TT-BNV ngày 31/8/2015 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ; Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 của Bộ Nội vụ về ban hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức, Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ về việc sử đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.
            Căn cứ Quyết định số 1100/2017/QĐ-UBND ngày 12/4/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá ban hành Quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức thuộc UBND tỉnh Thanh Hóa quản lý và theo đề nghị của các đơn vị trực thuộc về nhu cầu công việc, vị trí việc làm; Quyết định số 1942/2017/QĐ-UBND ngày 07/6/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quy định tuyển dụng viên chức cho các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Quyết định số 363/QĐ-UBND ngày 11/3/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh về cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Thanh Hóa; Quyết định số 5361/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh Thanh Hoá về việc giao biên chế công chức, số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và hợp đồng lao động theo nghị định 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ, năm 2019 của tỉnh Thanh Hoá; Công văn số 7557/UBND-THKT ngày 18/6/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chấp thuận kế hoạch tuyển dụng viên chức Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Thanh Hóa.
              Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Thanh Hóa thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019 với nội dung sau:
1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 người
2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển
3. Nội dung tuyển dụng
- Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2 quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP 29/11/2018.
- Kiểm tra sát hạch về hiểu biết chung, kiến thức chuyên môn nghiệp vụ tương ứng với vị trí cần tuyển dụng.
4. Điều kiện tuyển dụng
           Người đăng ký dự tuyển phải đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 22, khoản 1 điều 24 Luật viên chức năm 2010; Điều 4, Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ; Khoản 1 điều 2 Nghị định 161/2018/NĐ-CP;  Điều 4, Quyết định số 1942/2017/QĐ-UBND ngày 07/6/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa, Thông tư 08/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/03/2017 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/08/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và được cụ thể thêm như sau:
4.1. Về trình độ chuyên môn đào tạo:
4.1.1. Khoa Điện: Số lượng cần tuyển 4 người.
- Vị trí việc làm: Giảng viên (Giảng dạy tích hợp chuyên ngành Điện)
- Yêu cầu: Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên nghành Quản lý giáo dục kỹ thuật và nghề nghiệp.
4.1.2. Khoa Điện tử - Điện lạnh: Số lượng cần tuyển 01 người.
- Vị trí việc làm:  Giảng viên (Giảng dạy tích hợp chuyên ngành Điện lạnh)
- Yêu cầu: Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Kỹ thuật nhiệt.
4.1.3. Khoa Cơ khí: Số lượng cần tuyển 02 người, trong đó:
* Tổ Hàn: 01 người.
- Vị trí việc làm: Giảng viên (Giảng dạy tích hợp chuyên ngành Hàn)
- Yêu cầu: Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Công nghệ Hàn.
* Tổ Cắt gọt kim loại: 01 người.
- Vị trí việc làm:  Giảng viên (Giảng dạy tích hợp chuyên ngành Tiện và lắp ráp)
- Yêu cầu: Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành: Cơ khí chế tạo.
4.1.4. Khoa Công nghệ ô tô: Số lượng cần tuyển 02 người.
- Vị trí việc làm: Giảng viên (Giảng dạy tích hợp chuyên ngành công nghệ ô tô)
- Yêu cầu: Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành: Cơ khí động lực.
4.1.5. Khoa Công nghệ thông tin: Số lượng cần tuyển 01 người
- Vị trí việc làm: Giảng viên (Giảng dạy chuyên nghành Công nghệ thông tin)
- Yêu cầu: Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành: Khoa học máy tính.
4.1.6. Khoa Khoa học cơ bản: Số lượng cần tuyển 4 người, trong đó:
* Tổ Hoá: 01 người
- Vị trí việc làm: Giáo viên (Giảng dạy bộ môn Hóa)
- Yêu cầu: Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành: Hóa phân tích.
* Tổ Toán: 02 người
- Vị trí việc làm: Giáo viên (Giảng dạy bộ môn Toán)
- Yêu cầu: Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành: Toán.
* Tổ Giáo dục quốc phòng: 01 người
- Vị trí việc làm: Giảng viên (Giảng dạy bộ môn Giáo dục Quốc phòng)
- Yêu cầu: Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành: Sư phạm Thể dục - Giáo dục quốc phòng.
4.1.7. Phòng Tài vụ: Số lượng cần tuyển 01 người
- Vị trí việc làm: Kế toán
- Yêu cầu: Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành: Kế toán.
4.2. Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B hoặc trình độ A2 (bậc 2 Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) hoặc tương đương trở lên.
4.3. Tin học: Tin học trình độ B hoặc trình độ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản (theo quy định của Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông)hoặc tương đương trở lên.
5. Hồ sơ đăng ký dự tuyển
Hồ sơ đăng ký: Phiếu đăng ký dự tuyển, theo mẫu Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/12/2018 của Chính phủ.
6. Thời gian phát hành và nhận hồ sơ
- Thời gian phát hành phiếu đăng ký dự tuyển: Từ 09/7/2019 đến 09/8/2019      (Trong giờ hành chính, ngày làm việc).
- Thời gian nhận phiếu đăng ký dự tuyển: từ ngày 09/7/2019 đến 09/8/2019 (Trong giờ hành chính, ngày làm việc).
7. Địa điểm phát hành và nhận hồ sơ (Bộ phận Tổ chức, Phòng Tổ chức Hành chính).
8. Thời gian kiểm tra sát hạch (dự kiến 15/8/2019).  
9. Lệ phí tuyển dụng
500.000 đồng (Năm trăm ngàn đồng)/người dự tuyển (Thực hiện theo Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính).
Thông tin chi tiết liên hệ về bộ phận tổ chức, phòng Tổ chức - Hành chính, Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Thanh Hóa, điện thoại 02373 960 314./.
 

Nơi nhận:                                                                                                             HIỆU TRƯỞNG
- Báo Văn hoá và Đời sống Thanh Hóa (để đăng thông tin);
- Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ (để đăng thông tin)                                                Đã ký
- Website Trường, Bảng tin Trường (để đăng thông tin); 
- Lưu VT, TCCB.                                                                                              NGUYỄN VĂN HÙNG

Video