Thanhhoavci@thanhhoa.edu.vn

" Sứ mệnh - Tầm nhìn - Giá trị cốt lõi - Mục tiêu chất lượng - Phương châm hành động" của Trường CĐNCN Thanh Hóa

    UBND TỈNH THANH HÓA                                                     CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ                                                             Độc lập -  Tự do - Hạnh phúc

         CÔNG NGHIỆP

 Thanh Hóa, ngày 28 tháng 12 năm 2017

Số: 570/QĐ-TCĐNCN

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành "Sứ mệnh - Tầm nhìn - Giá trị cốt lõi - Mục tiêu chất lượng - Phương châm hành động" của Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Thanh Hóa

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CÔNG NGHIỆP THANH HÓA

                Căn cứ thông tư số 46/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội  quy định về điều lệ trường cao đẳng;

                  Căn cứ quyết định số 1100/2017/QĐ-UBND ngày 12/4/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức thuộc UBND tỉnh Thanh Hóa quản lý;

                  Xét đề nghị của trưởng phòng Đào tạo;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo quyết định này "Sứ mệnh - Tầm nhìn - Giá trị cốt lõi - Mục tiêu chất lượng - Phương châm hành động" của Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Thanh Hóa.

Điều 2: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký, các quy định trước đây trái với quy định này đều bãi bỏ

Điều 3: Trưởng các đơn vị thuộc trường, toàn thể viên chức, người lao động nhà trường và các tổ chức cá nhân có liên quan chịu trác nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:                                                                                                               HIỆU TRƯỞNG

- Như điều 3

- Lưu TC,VT                                                                                                          Nguyễn Văn Hùng

 

 

  UBND TỈNH THANH HÓA                                                     CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ                                                             Độc lập -  Tự do - Hạnh phúc

         CÔNG NGHIỆP

SỨ MỆNH - TẦM NHÌN - GIÁ TRỊ CỐT LÕI - MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG - PHƯƠNG CHÂM HÀNH ĐỘNG CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CÔNG NGHIỆP THANH HÓA

(Ban hành kèm theo quyết định số 570/QĐ-TCĐNCN ngày 28/12/2017 của Hiệu trưởng

Trường cao đẳng nghề Công nghiệp Thanh Hóa)

I. SỨ MỆNH:

     Đào tạo nguồn nhân lực đa nghành, đa nghề, đa cấp độ, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, cung ứng dịch vụ, hợp tác quốc tế, gắn đào tạo với phát triển nhân lực, góp phần vào sự nghiệp xây dựng, phát triển tỉnh Thanh Hóa và các tỉnh trong cả nước.

II. TẦM NHÌN

     Xây dựng Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Thanh Hóa trở thành cơ sở giáo dục đạt chuẩn chất lượng cao vào năm 2025, có uy tín trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và có nhiều nghề đào tạo trọng điểm đạt chất lượng khu vực ASEAN.

III. GIÁ TRỊ CỐT LÕI:

1. Cam kết về chất lượng và uy tín.

2. Nhân văn, tận tâm đáp ưng nhu cầu của khách hàng.

3. Chuyên nghiệp, minh bạch.

4. Luôn đổi mới, sáng tạo, hiệu quả.

5. Phát triển bền vững.

IV: MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG

1. Đảm bảo chất lượng theo các tiêu chí, tiêu chuẩn quy định của cơ sở Giáo dục nghề nghiệp

2. Thường xuyên bồi dưỡng đội ngũ viên chức, giảng viên đủ trình độ, phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu, tiêu chuẩn quản lý và giảng dạy.

3. Thường xuyên rà soát, cập nhập chương trình, giáo trình đào tạo đảm bảo đạt chuẩn kiểm định chất lượng theo quy định; đẩy mạnh phương pháp dạy học theo hướng phát triển năng lực nhằm nâng cao chất lượng đào đạo đáp ứng yêu cầu của xã hội

4. Tăng cường triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ tiên tiến, công nghệ thông tin nhằm phục vụ tốt công tác quản lý và dạy học.

5. Xây dựng cơ sở vật chất của nhà trường theo hướng hiện đại, đa năng, đạt chuẩn quốc gia và khu vực đe dấp ứng yêu càu của hoạt động đào tạo.

6. Bảo đảm người học sau khi tốt nghiệp có ý thức nghề nghiệp cao, chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng tốt để sẵn sàng làm việc và hội nhập.

7. Mở rộng và tăng cường hợp tác với doanh nghiệp , các nhà tuyển dụng tạo cơ hội việc làm cho người học sau khi tốt nghiệp.

8. Chuẩn hóa đầu ra, được kiểm định và công nhận chất lượng của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp.

V. PHƯƠNG CHÂM HÀNH ĐỘNG

     Kỷ cương, trách nhiệm, chuyên nghiệp, sáng tạo, chất lượng, hiệu quả./.