Thanhhoavci@thanhhoa.edu.vn

Phòng Quản lý thiết bị - Vật tư

1. Giới thiệu về Phòng quản lý thiết bị - vật tư
Phòng quản lý thiết bị -vật tư được thành lập tháng 8/2014 trên cơ sở tách từ phòng Tài chính - Kế hoạch.


1/a11_16062020041127336_p1rubpkf.ld0.jpg
Cán bộ, nhân viên phòng Quản lý thiết bị - vật tư


2.  Chức năng, nhiệm vụ
-    Tham mưu cho Hiệu Trưởng công tác quản lý thiết bị và kế hoạch vật tư.
-  Quản lý thiết bị, máy móc, vật tư; định mức các loại vật tư tiêu hao trong các hoạt động của trường; lập kế hoạch mua sắm vật tư theo kế hoạch đào tạo và nhu cầu sử dụng của các đơn vị trong trường.
-    Thực hiện công tác thủ kho vật tư trong trường; khảo sát giá cả thị trường theo định kỳ để điều chỉnh cho phù hợp; thực hiện kế hoạch mua sắm tài sản hàng năm của Nhà trường.
-    Tham gia kiểm kê tài sản hàng năm; tổng hợp lưu trữ hồ sơ về vật tư của Nhà trường theo quy định.
-    Phối hợp với các đơn vị liên quan về công tác xây dựng cơ bản của Nhà trường; tham gia ban quản lý dự án về xây dựng cơ bản đầu tư tại trường.
-    Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến quản lý thiết bị và kế hoạch vật tư được hiệu trưởng giao

- Lãnh đạo đương nhiệm:
Trưởng phòng: Nguyễn Thị Thoa
Điện thoại: 0944054670                                 Email: thoanguyenvci@gmail.com

 

 

BẢN ĐỒ VỊ TRÍ TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CÔNG NGHIỆP THANH HÓA