Thanhhoavci@thanhhoa.edu.vn

Tự đánh giá năm 2020

TT

Nghề đào tạo

Lưu tài liệu

1

Kế hoạch đánh giá năm 2020

Tải về

2

Hướng dẫn tự đánh giá chất lượng năm 2020

Tải về

3

Mẫu báo cáo tự đánh giá năm 2020

Tải về

4

QĐ Thành lập hội đồng Tự đánh giá năm 2020

Tải về

5

Báo cáo tự đánh giá năm 2020

Tải về

6

Kết quả tự đánh giá năm 2020 nộp tổng cục GDNN

Tải về

7

Thông báo công khai kết quả đánh giá năm 2020 

Tải về

8

Báo cáo kết quả tự đánh giá năm 2020

Tải về

Báo cáo tổng kết chính sách, chế độ đối với người học thuộc đối tượng ưu tiên và các chính sách xã hội 2018-2019

Tải về