Thanhhoavci@thanhhoa.edu.vn

Tự đánh giá năm 2018

TT

Nghề đào tạo

Lưu tài liệu

1

Kế hoạch đánh giá năm 2018

Tải về

2

Hướng dẫn đánh giá các tiêu chuẩn, tiêu chí

Tải về

3

Mẫu báo cáo năm 2018 gửi các đơn vị

Tải về

4

Báo cáo tự đánh giá năm 2018

Tải về

5

QĐ Thành lập hội đồng Tự đánh giá năm 2018

Tải về

6

Kết quả tự đánh giá năm 2018 nộp tổng cục GDNN

Tải về

7

Thông báo công khai kết quả đánh giá năm 2018

Tải về

8 Báo cáo kết quả tự đánh giá năm 2018

Tải về

9 Báo cáo tổng kết chính sách, chế độ đối với người học thuộc đối tượng ưu tiên và các chính sách xã hội 2017-2018

       Tải về