Thanhhoavci@thanhhoa.edu.vn

Tự đánh giá năm 2019

TT

Nghề đào tạo

Lưu tài liệu

1

Kế hoạch đánh giá năm 2019

Tải về

2

Hướng dẫn tự đánh giá chất lượng năm 2019

Tải về

3

Mẫu báo cáo tự đánh giá năm 2019

Tải về

4

QĐ Thành lập hội đồng Tự đánh giá năm 2019

Tải về

5

Báo cáo tự đánh giá năm 2019

Tải về

6

Kết quả tự đánh giá năm 2019 nộp tổng cục GDNN

Tải về

7 Thông báo công khai kết quả đánh giá năm 2019

Tải về

8

Báo cáo kết quả tự đánh giá năm 2019

Tải về

9 Báo cáo tổng kết chính sách, chế độ đối với người học thuộc đối tượng ưu tiên và các chính sách xã hội 2018-2019

Tải về