Thanhhoavci@thanhhoa.edu.vn

Chương trình khung nghề điện tử công nghiệp hệ cao đẳng

TT   KỲ HỌC Hình thức dạy TỔNG GIỜ KẾ HOẠCH
MÔN HỌC Tổng LT TH
 
1 Ph¸p luËt  KỲ I   30 LT 30
TH  
2 An toµn lao ®éng   30 LT 30
TH  
3 §iÖn kü thuËt   30 LT 30
TH  
4 Đo lường điện tử   30 LT 30
TH  
5 Linh kiÖn ®iÖn tö T. Hợp 44 LT 12
TH 32
6 Tin häc  T. Hợp 75 LT 15
TH 60
7 §iÖn c¬ b¶n T. Hợp 44 LT 12
TH 32
8 Vẽ Điện   30 LT 30
TH  
9 M¹ch ®iÖn tö c¬ b¶n I KỲ II T. Hợp 64 LT 16
TH 48
10 M¹ch ®iÖn tö c¬ b¶n II T. Hợp 32 LT 4
TH 28
11 T kế. CT m¹ch in & hµn linh kiÖn I T. Hợp 68 LT 12
TH 56
12 T kế. CT m¹ch in & hµn linh kiÖn II T. Hợp 44 LT 10
TH 34
13 Kü thuËt ®iÖn tö d©n dung I T. Hợp 76 LT 24
TH 52
14 Kü thuËt ®iÖn tö d©n dung II T. Hợp 60 LT 12
TH 48
15 Kü thuËt c¶m biÕn T. Hợp 44 LT 12
TH 32
16 M¸y ®iÖn T. Hợp 44 LT 12
TH 32
17 Trang bÞ ®iÖn  KỲ III T. Hợp 44 LT 12
TH 32
18 Tiếng Anh   120 LT 120
TH  
19 Kü thuËt sè I T. Hợp 60 LT 12
TH 48
20 Kü thuËt sè II T. Hợp 48 LT 12
TH 36
21 ChÝnh trÞ    75 LT 75
TH  
22 §iÖn tö c«ng suÊt T. Hợp 60 LT 12
TH 48
23 Vi ®iÒu khiÓn KỲ IV T. Hợp 68 LT 12
TH 56
24 §iÒu khiÓn lËp tr×nh cì nhá T. Hợp 44 LT 12
TH 32
25 §iÒu khiÓn khÝ nÐn T. Hợp 60 LT 12
TH 48
26 PLC cơ bản I T. Hợp 68 LT 12
TH 56
27 PLC cơ bản II T. Hợp 32 LT 4
TH 28
28 §iÖn tö  NC T. Hợp 80 LT 28
TH 52
29 PLC NC T. Hợp 80 LT 16
TH 64
30 Gi¸o dôc thÓ chÊt  KỲ V   60 LT 5
TH 55
31 Gi¸o dôc quèc phßng  T. Hợp 75 LT 36
TH 39
32 Vi ®iÒu khiÓn NC T. Hợp 100 LT 28
TH 72
33 L¾p ®Æt, vËn hµnh HT c¬ §T T. Hợp 88 LT 16
TH 72
Tổng thực hiện 1907 0 1907